Network switch

อุปกรณ์สื่อสารความเร็วสูงที่ มีใช้งานในระบบ LAN สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ได้หลายหลาย เช่น ไร้สาย, กล้องวงจรปิด, คอมพิวเตอร์ และ อื่นๆ